Στο πλαίσιο του Μέτρου 12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και ειδικότερα  του Υπομέτρου 12.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000  δίνονται ενισχύσεις για την λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας σε περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών , καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη , εφ’ όσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους στόχους που τίθενται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την 79/409/ΕΟΚ και για την διευθέτηση συγκεκριμένων προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή τους .

Η υποστήριξη στο πλαίσιο του μέτρου αφορά στη χορήγηση στους δικαιούχους του μέτρου αυτού (δασοκτήμονες), που πάσχουν από ιδιαίτερα μειονεκτήματα στις περιοχές που προκύπτουν από την εφαρμογή των οδηγιών για τα πουλιά και τα ενδιαιτήματα (οικοτόπους) σε σύγκριση με δασοκτήμονες σε άλλους τομείς που δεν υπόκεινται στα μειονεκτήματα αυτά.

Τα μειονεκτήματα και οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε περιοχές Natura 2000 προσδιορίζονται σε σχέδια διαχείρισης ή άλλα ισοδύναμα μέσα.

Η αποζημίωση βάσει του μέτρου αυτού είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων μειονεκτήματων και να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura 2000 για να διασφαλιστεί η ελαχίστη προστασίας των εν λόγω χώρων

Δικαιούχοι

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές και ενώσεις ιδιωτών δασοκαλλιεργητών

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η ενίσχυση βάσει του παρόντος μέτρου χορηγείται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους ώστε να αποζημιώνονται οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες τους και για την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων των αντίστοιχων περιοχών, σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τα πτηνά.

Οι επιλέξιμες δράσεις, θα είναι συναφείς με τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται από τα εγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα ή ΚΥΑ και τις εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και ενδεικτικά όπως κατωτέρω :

 1. Η διατήρηση ώριμων συνδενδριών, ή συστάδων κατά τη διαχείριση δάσους με πρεμνοφυή μορφή.
 2. Η διατήρηση ανυλοτόμητων συστάδων, σε ρεματιές, μισγάγγειες και βραχώδεις περιοχές για τη διασφάλιση των διαδρόμων επικοινωνίας (corridors) των ειδών της άγριας πανίδας και την αποφυγή της διάσπασης της συνέχειας του δασικού τοπίου.
 3. Να μην καταστρέφεται ή υποβαθμίζεται η παρόχθια βλάστηση και ειδικότερα να μην επιτρέπεται η υλοτομία όλων των ειδών των δένδρων εκατέρωθεν των χειμάρρων σε πλάτος 30 μ (ελάχιστο) έως – 50 μ (μέγιστο) από το κέντρο της κοίτης του ρέματος.
 4. Να μην επιτρέπονται οι υλοτομικές εργασίες σε ακτίνα 50 μέτρων από τις φωλιές των αρπακτικών ειδών ή όπως θα προσδιορίζεται από το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα ή την αντίστοιχή εγκεκριμένη ειδική περιβαλλοντική μελέτη στις εγκεκριμένες περιοχές.
 5. Να απαγορεύεται η απομάκρυνση όλων των κακόμορφων δένδρων, κατακειμένων δένδρων και υπερώριμων ατόμων, πολύτιμων για την ορνιθοπανίδα. Ειδικότερα σε περιοχές ορνιθολογικού ενδιαφέροντος πρέπει να τροποποιείται μερικώς η διαδικασία της καλλιέργειας των συστάδων στο στάδιο της αρνητικής επιλογής και να διατηρούνται και λίγα ανεπιθύμητα άτομα (κακόμορφα, δέντρα με κουφάλες κ.λ.π.). ‘Έτσι θα αφήνονται μετά από κάθε φάση 2 -6 μη επιθυμητά ζωντανά άτομα (κακόμορφα, στρεβλά, κουφαλερά, με προσβολές, διχαλωτά κ.α) συνολικού όγκου τουλάχιστον 8 κ.μ. ανά εκτάριο ).
 6. Να απαγορεύεται η υλοτομία των ωρίμων συστάδων Platanus orientalis σε παραποτάμιες συστάδες σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).
 7. Να μην επιτρέπεται η υλοτομία της Κρασπεδικής Ζώνης πλάτους 50 μ (ελάχιστο) έως 100μ (μέγιστο). Η κρασπεδική ζώνη είναι το τελευταίο κομμάτι του δάσους στη ζώνη των δασοορίων. Επίσης να μην επιτρέπεται η υλοτομία και των μεμονομένων δέντρων που φύονται πέραν της γραμμής των δασοορίων.
 8. Η διατήρηση διακένων λόγω της υψηλής βιοποικιλότητας των ίδιων των λιβαδιών και της ύπαρξης μεταβατικών οικοτόπων που έχουν σαν συνέπεια τον αυξημένο αριθμό ειδών της αγρίας πανίδας γιατί αυτά τα διάκενα αποτελούν σημαντικές θέσεις των ενδιαιατημάτων τους. «Διάκενο» θεωρείται κάθε μη καλυπτόμενος από δέντρα χώρος σε συστάδες με συγκόμωση > 70%, του οποίου η μέγιστη διάμετρος είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο ύψος των δέντρων που βρίσκονται στις παρυφές του.
 9. Να μην εκτελούνται ενρητινώσεις πρινώνων και δρυοδασών. Οι πρινώνες μπορεί να αποτελούν πρόδρομες φυτοκοινωνίες δρυοδασών και επομένως η καταστροφή τους για φύτευση κωνοφόρων μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες στις θέσεις φωλιάσματος, στα ενδιαιτήματα και στην ίδια τη δομή των ειδών της ορνιθοπανίδας, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των συγκεκριμένων δασικών οικοσυστημάτων.
 10. Απαγόρευση της συλλογής καλλωπιστικών ειδών (Ilex, Taxus, Hedera κ.α.) και λειχήνων και της υλοτομίας ή εκρίζωσης καρποφόρων ειδών χλωρίδας (Rosa, Prunus, Pyrus, Juniperus, Sorbus, Rubus, Cornus, Crataegus κ.α.) ή ειδών με μικρό ποσοστό συμμετοχής στη βλάστηση.
 11. Να μην εντάσσονται στο διαχειριστικό σχέδιο του δάσους για υλοτομίες τμημάτων του, που βρίσκονται εκτός διαχείρισης και μέσα σε ΖΕΠ ή ΕΖΔ.
 12. Να επιδιώκεται η διατήρηση κάποιων τμημάτων εκτός διαχείρισης στα διαχειριζόμενα δάση ( εκτός από την προστασία της φύσης εξυπηρετεί και δασοκομικούς σκοπούς καθώς υπάρχει στο σύμπλεγμα ένα τμήμα «μάρτυρας}).
 13. Η αναγωγή των πρεμνοφυών δρυοδασών σε σπερμοφυή με σκοπό τη δημιουργία συστάδων μεγαλύτερης ηλικίας.
 14. Να μην εκτελούνται υλοτομικές εργασίες σε ακτίνα 50 μέτρων από φωλιές αρπακτικών ή άλλων απειλουμένων ειδών, που θα επισημανθούν μετά από επιστημονική έρευνα και σύμφνα με την βιολογία του κάθε είδους.
 15. Κάθε άλλη δράση που είναι συναφής με τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται από τα εγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα ή ΚΥΑ ή τις εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες ή την ΚΥΑ 37338/1807/2010 (όπως ισχύει) ή τα κοινοτικά σχέδια δράσης για τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή τα Σχέδια Δράσης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα πουλιά, ή άλλων συναφών μελετών ( π.χ Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, που παρατίθενται στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ ή τεκμηριώνεται επαρκώς στο φάκελο υποψηφιότητας.

Όροι Επιλεξιμότητας

 • ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που υπάγονται στο Natura 2000 οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά.
 • άλλες οριοθετημένες εκτάσεις προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τα δάση που συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Εφόσον το μέτρο συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, οι περιοχές αυτές δεν πρέπει, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 5% των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του.
 • Το έργο βασίζεται σε διαθέσιμο διαχειριστικό σχέδιο ή άλλο ισοδύναμο μέσο
 • Το έργο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία
 • Δεν συγχρηματοδοτείται για το ίδιο φυσικό αντικείμενο από άλλο χρηματοδοτικό μέσο
 • Το φυσικό αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο θεματικό αντικείμενο του συγκεκριμένου υπομέτρου
 • Η περίοδος υλοποίησης του έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος
 • Πληρότητα, σαφήνεια και λειτουργικότητα υποβαλλόμενης πρότασης

Επικοινωνία

Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.
:Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα
: +30 2410 553 203
:+30 2410 554 075
:[email protected]

Που αλλού θα μας βρείτε

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο